Cautare generalaÎn temeiul art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic/PDF, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.
Secretariatul General al Guvernului, în vederea respectării procedurii de consultare preliminară interinstituţională și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, postează pe site-ul propriu forma electronică a proiectelor de acte normative și de documente de politici publice, primite de la autorităţile publice iniţiatoare.
Potrivit dispozițiilor legale în materie, au dreptul sa inițieze proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuțiilor și domeniului lor de activitate, următoarele autorități publice:
a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;
c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor;
Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.
ARHIVA
2009-2012

Arhiva corespunzătoare proiecte de acte normative /documente de politici publice, postate pe site-ul SGG, în vederea consultării preliminare interinstituționale și consultării publice, în perioada 2009-2012

Ultimele Acte Normative

INITIATOR ACT NORMATIV TIP DOCUMENT
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat HG
Ministerul Sănătăţii HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniului public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătății – Institutul Național de Medicină Legală ”Mina Minovici” și trecerea unei părţi din acesta în domeniul public al Municipiului București, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Străpungere B- dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II – km 2 + 400 – Intersecție Calea Vitan – Bârzești” HG
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi a adreselor poştale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Bistriţa-Năsăud, Olt, Iaşi, Ilfov, Gorj, Timiş şi Dolj din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului HG
Ministerul Transporturilor HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timișoara Lugoj" HG
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naționale a Locuirii HG
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Săcele, județul Brașov HG
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A. OUG
Ministerul Transporturilor HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea după caz, a denumirii, datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, ca urmare a măsurătorilor cadastrale și a reevaluării HG
MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Studioul Cinematografic “Animafilm” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Identitații Naționale HG
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri", municipiul Oradea, judeţul Bihor HG
MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia HG
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere Așezământ spitalicesc «Precista», municipiul Roman, județul Neamț” HG
Ministerul Transporturilor HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 499/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Lărgire la 4 benzi – Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)” HG
Ministerul Finanţelor Publice HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 387/2018 pentru aprobarea Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2017 HG


Pentru a consulta un document propunere de proiect de act normativ/document de politică publică urmează să accesați din lista de mai jos link-ul corespunzător ministerului inițiator sau autorității publice inițiatoare și folosiți opțiunea ”search” pentru a indentifica documentul dorit

Initiatori


©2003-2019 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.