În temeiul art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic/PDF, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.
Secretariatul General al Guvernului, în vederea respectării procedurii de consultare preliminară interinstituţională și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, postează pe site-ul propriu forma electronică a proiectelor de acte normative și de documente de politici publice, primite de la autorităţile publice iniţiatoare.
Potrivit dispozițiilor legale în materie, au dreptul sa inițieze proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuțiilor și domeniului lor de activitate, următoarele autorități publice:
a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;
c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor;
Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.
 
Căutare generală:

Ultimele Acte Normative

INITIATOR TITLU
ACT NORMATIV
TIP
ACT NORMATIV
Ministerul Sănătăţii HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2024 HG
ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman HG
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor HOTĂRÂRE privind actualizarea codului de clasificație, a descrierii tehnice și a valorii de inventar, precum și scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii HG
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ”Drum de legătură la drumul național DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa și Fieni“, județul Dâmbovița HG
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora HG
Ministerul Justitiei HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Institutul Național al Magistraturii HG
Ministerul Justitiei HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Şcoala Naţională de Grefieri HG
ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea și completraea unor acte normative OUG
Autoritatea Electorala Permanenta HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Autorității Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024 HG
Ministerul Sănătăţii HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate HG
ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea și completarea unor acte normative OUG
ministerul educaţiei HOTĂRÂRE pentru aprobarea cadrului strategic privind internaționalizarea sistemului de învățământ superior HG
ministerul educaţiei HOTĂRÂRE pentru aprobarea tipurilor de conținut și formatul actelor de studii, precum și al suplimentului la diplomă HG
ministerul educaţiei HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ aferente organizării și desfășurării la București, România, în perioada 2-12 decembrie 2024, a Olimpiadei Internaționale de Științe pentru Juniori 2024 HG
Ministerul Afacerilor Interne ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Normelor privind recoltarea, depozitarea și transportul mostrelor biologice în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge sau a prezenței în organism a substanțelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, precum și de punere în aplicare a art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2024 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul siguranței rutiere și pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 OUG
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Bosnia și Herțegovina privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 19 iunie 2024 HG
ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de interes public local pentru construcții cu caracter educativ și sportiv și infrastructura aferentă acestora - Construire Complex Sportiv - Obiectiv 1, municipiul Oradea, str. Făgărașului, nr. 2, județul Bihor” HG
Ministerul Afacerilor Interne LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor PL
Ministerul Sănătăţii HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate HG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE privind acceptarea de către statul român a donației de echipamente și materiale consumabile și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră HG
Ministerul Afacerilor Interne LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor PL
Ministerul Justitiei HOTĂRÂRE privind modificare art. II alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 419/2023 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei HG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a sumelor forfetare lunare pentru familiile și persoanele singure beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 c Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare HG
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor HOTĂRÂRE pentru definirea obligațiilor de administrare a subdomeniului Agricultură și a subdomeniului Folosința terenurilor, schimbarea folosinței terenurilor și silvicultura (LULUCF), parte a domeniului Schimbări Climatice HGPentru a consulta un document propunere de proiect de act normativ/document de politică publică urmează să accesați din lista de mai jos link-ul corespunzător ministerului inițiator sau autoritatea publică inițiatoare.

Inițiatori
©2003-2024 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.