În temeiul art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic/PDF, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.
Secretariatul General al Guvernului, în vederea respectării procedurii de consultare preliminară interinstituţională și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, postează pe site-ul propriu forma electronică a proiectelor de acte normative și de documente de politici publice, primite de la autorităţile publice iniţiatoare.
Potrivit dispozițiilor legale în materie, au dreptul sa inițieze proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuțiilor și domeniului lor de activitate, următoarele autorități publice:
a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;
c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor;
Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.
 
Căutare generală:

Ultimele Acte Normative

INITIATOR TITLU
ACT NORMATIV
TIP
ACT NORMATIV
Ministerul Muncii Și Solidarității Sociale HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale HG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș, trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării HG
ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației HOTĂRÂRE privind înființarea și derularea Programului multianual pentru sprijinirea cooperării unităților administrativ-teritoriale membre ale consorțiilor administrative HG
ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu și Timiș HG
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 - 2025 HG
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor HOTĂRÂRE privind înființarea sistemului naţional pentru monitorizarea și raportarea periodică a indicatorilor privind impactul poluării atmosferice asupra ecosistemelor terestre HG
Institutul Naţional de Statistică HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2024 HG
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale OUG
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 – 2025 HG
Departamentul pentru Lupta Antifrauda HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF HG
Ministerul Culturii HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului HG
ministerul investițiilor și proiectelor europene ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 OUG
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui sector de drum, cu terenul aferent și a Podului peste râul Olt, trecute în proprietatea publică a statului, precum și încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes național HG
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA, regie autonomă ce funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ca urmare a reevaluării și actualizării unor cărți funciare HG
ministerul finanțelor LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative PL
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Vásárosnamény, la 30 mai 2024, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 HG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea art.5 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuțiile Inspectoratului General pentru Imigrări HG
Ministerul Culturii HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii HG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, ca urmare a reevaluării, trecerea acestuia în domeniul public al orașului Bicaz, județul Neamț, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului HG
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii HG
Ministerul Sănătăţii HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar, a datelor de identificare și denumirii unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel HG
Ministerul Culturii HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri imobile, proprietate a statului, din administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală în administrarea Corului Naţional de Cameră "Madrigal – Marin Constantin" HG
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și valorii de inventar ale unui bun aflat în domeniul public al statului și administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Brașov, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale HG
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice OUGPentru a consulta un document propunere de proiect de act normativ/document de politică publică urmează să accesați din lista de mai jos link-ul corespunzător ministerului inițiator sau autoritatea publică inițiatoare.

Inițiatori
©2003-2024 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.